HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
 
 

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Politika kvaliteta, okoline, bezbjednosti na radu i društveno odgovornog poslovanja“HIDROGRADNJA” d.d. – PJ Libija , pružajući usluge izvođenja građevinske radova na tržištu Libije, je opredjeljena da radi postizanja održivog uspjeha sistematično i stalno poboljšava sveukupne performance i efektivnost integrisanog sistema upravljanja. Integrisani sistem upravljanja “HIDROGRADNJE” PJ LIBIJE je usmjeren na ispunjavanje zahtjeva i očekivanja kupaca, uz istovremeno očuvanje okoline, obezbjeđenje bezbjednog  rada za zaposlene i društveno odgovorno poslovanje.
Da bismo to ostvarili, mi ćemo za slijedeće zainteresovane strane:

KUPCI /ISPORUČIOCI
Pružati usluge visokog kvaliteta i stalno ih poboljšavati
Poštovati rokove i ugovorenu cijenu
Graditi obostrano profitabilno partnerstvo sa kupcima i isporuciocima
Prepoznavati promjene, trendove i rizike u poslovanju i brzo se prilagođavati

OKOLINA
Preduzimati mjere da se utjecaji naših aktivnosti na okolinu smanje
Ispunjavati zakonske propise Libije koji se odnose na okolinu
Primjenjivati najbolje dostupne tehnike i tehnologije,
Održivo koristiti prirodne resurse i energiju

BEZBJEDNOST
Obezbijediti bezbjedne uslove rada za sve osobe koje rade za Hidrogradnju
Procjenjivati rizik aktivnosti na bezbjedan rad
Osigurati zaposlene za slučaj bolesti i povreda na radu
Obezbijediti potrebna sredstva i opremu za zaštitu na radu
Primjenjivati zakonske propise Libije koji se odnose na bezbijedan rad

ZAPOSLENI
Obezbediti zaposlenim sva zakonska prava iz radnih odnosa
Omogućiti stručno usavršavanje i mogućnost ličnog napretka u službi
Obezbijediti visok kvalitet smještaja i ishrane
Obezbijediti redovne ljekarske preglede i drugu medicinsku pomoć

DRUŠTVO
Integrisati etičke principe u sve aspekte poslovanja
Obezbijediti jednaka prava svim zaposlenim bez obzira na rasu, boju kože, pol, vjeru, nacionalnost i invalidnost
Ispunjavati svoje obaveze prema društvenoj zajednici
Sarađivati sa organima vlasti i lokalnim zajednicama Libije
Utvrditi i procijeniti utjecaj na društvene i kulturne promjene na mejstima u kojim Hidrogradnja radi i razviti odgovarajuću   strategiju za uvažavanje prava i kulturu lokalnog stanovništva 

SVI ZAPOSLENI U "HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA
SU OBAVEZNI DA POSTUPAJU U SKLADU SA OVOM POLITIKOM I AKTIVNO SARAĐUJU SA QAE  MENADŽEROM
NA IMPLEMENTACIJI I ODRŽAVANJU INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA


                 Ova Politika je dostupna svim zaposlenim i zainteresovanim stranama.

Tripoli, 01.03.2008.                                                                                     Direktor PJ Libija, Kasim Brodlija


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page